top of page

《莫翠盛》 大細路劇團團員作品展 "Benny Mok"

牛池灣文娛中心文娛廳
Cultural Activities Hall, Ngau Chi Wan Civic Centre
​場數:
3場
26/03/2019 - 28/03/2019

故事簡介

「劇名叫莫翠盛,你叫莫翠盛,咁係咪同一樣嘢?」 「咁人類叫人,係咪個個都有人性?」 「......」 「我叫個馬筒做莫翠盛,咁我就係個馬筒?」 那個人叫「莫翠盛」,由尋找「莫扎特」開始,到「莫高窟」參佛、拿著「莫忘我」祈禱、默念著「莫生氣」,努力地去探索自己。 所有東西離不開一個「莫」字,一切的根源出在家傳的姓氏,似是一出世就被困縛,唯有放手,放開所謂的「名字」才見到生命的真相。

Is our name a hiddren trap to who we are? This story will bring you through the exploration of family name.

製作人員名單

網站資料仍在更新中……

2019年3月26日(二) 晚上8時正
2019年3月27日 (三) 晚上8時正
2019年3月28日 (四) 晚上8時正

March 26, 2019 (Tue) 8pm
March 27, 2019 (Wed) 8pm
March 28, 2019 (Thu) 8pm

演出日期及時間

場刊

​宣傳短片

​觀眾評語

/

bottom of page