top of page

《莫翠盛》 大細路劇團團員作品展 "Benny Mok's Production Thesis Project"

大細路劇團

牛池灣文娛中心文娛廳
​場數:
3場
2019

故事簡介

下載場刊

「劇名叫莫翠盛,你叫莫翠盛,咁係咪同一樣嘢?」 「咁人類叫人,係咪個個都有人性?」 「......」 「我叫個馬筒做莫翠盛,咁我就係個馬筒?」 那個人叫「莫翠盛」,由尋找「莫扎特」開始,到「莫高窟」參佛、拿著「莫忘我」祈禱、默念著「莫生氣」,努力地去探索自己。 所有東西離不開一個「莫」字,一切的根源出在家傳的姓氏,似是一出世就被困縛,唯有放手,放開所謂的「名字」才見到生命的真相。


Is our name a hiddren trap to who we are? This story will bring you through the exploration of family name. 

演出日期

2019年3月26日(二) 晚上8時正
2019年3月27日 (三) 晚上8時正
2019年3月28日 (四) 晚上8時正

bottom of page